Vedtaget på den ordinære generalforsamling 20/06/2020.   

§1   Navn, hjemsted og kendemærke

1.0

Klubbens navn er: Bådklubben MOLEN.

2.0

Klubbens hjemsted er: Sydløbsvej 3, 2450 København SV.

3.0

Som klub og hjemstedsbetegnelse bruges: MOLEN, København.

4.0

Klubbens stander er: Hvid dug med blåt anker og navn i rødt.

§2   Klubbens formål

1.0

Klubbens formål er:

 • at fremme og vække interesse for al sejlads med lystfartøjer

 • at varetage kapsejladser, fællessejladser og øvelsessejladser

 • at fremskaffe bedst mulige havne- og pladsforhold.

2.0

Klubbens formålsparagraf kan ikke gøres til genstand for behandlinger på generalforsamlinger.

3.0

Der må ikke drives erhvervsmæssigt fiskeri eller erhvervsmæssigt sejlads fra klubbens bro. Medlemmerne må ikke drive organiseret bådhandel fra plads eller bro.

4.0

Klubben er medlem af DMU, Danske fritidssejlere og Dansk Sejlunion, og er undergivet disses love og bestemmelser.

5.0

Klubben har mindst 31 bådpladser.

§3   Optagelse af medlemmer

1.0

Som A eller B- medlem i klubben kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

2.0

Som medlem i klubbens ungdomsafdeling kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 12 år til det fyldte 18. år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke og underskrift fra forældre eller værge.

3.0

Hvis den, der søger optagelse, er blevet ekskluderet af andre søsportsforeninger eller klubber som følge af restance, kan/bør bestyrelsen forlange forholdet bragt i orden, inden optagelse kan finde sted.

4.0

Ved anmodning om medlemskab udfyldes en ansøgning herom på klubbens ansøgningsblanket. Her skal påføres fabrikat, type og størrelse. Ingen kan placere ny / anden båd på bådklubbens område uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Ved køb af ny / anden båd rettes oplysningerne i klubbens register.

5.0

Bestyrelsen bekendtgør modtagne optagelsesansøgninger gennem bestyrelsesreferat.

6.0

Såfremt bestyrelsen ikke inden 4 uger modtager skriftligt motiverede indsigelser imod optagelsen, kan bestyrelsen optage ansøgeren i klubben på førstkommende bestyrelsesmøde. Det er kun bestyrelsen der kan afgøre om en ansøger eventuelt skal afvises.

7.0

Medlemskabet i Molen indgås ved undertegnelse og er først gyldigt efter indbetaling af det aftalte optagelsesgebyr og kontingent.

8.0

Medlemskabet er personligt med hver sit medlemsnummer og hver sin stemme på generalforsamlingen.

9.0

Generalforsamlingen kan på bestyrelsens forslag udpege æresmedlemmer. Tildeling af æresmedlemskab besluttes med samme stemmemajoritet, som er foreskrevet til ændringer af klubbens vedtægter. Et æresmedlem vil blive kontingentfrit B-medlem resten af livet eller så længe det ønskes.

10.0

A-medlemskab og gæstemedlemskab giver ret til benyttelse af en plads ved broen og tilhørende plads på land med en båd. Bådejeren skal som minimum have ansvarsforsikret sin båd og skal uopfordret fremvise dokumentation for betaling når forsikringen fornyes. Fremvises dokumentationen ikke rettidigt udløser det en bøde på kr. 500. Hvis bådejeren ikke kan dokumentere at båden er forsikret og til enhver tid har været forsikret, fortabes medlemskabet øjeblikkeligt.

11.0

Alle kan søge om optagelse som B-medlem, men skal godkendes på sammen betingelser som A-medlemmer.

12.0

I forbindelse med køb af ny båd kan et A-medlem mod gebyr (§4 stk. 7), have båd nr. 2 liggende ved klubbens bro eller stående på klubbens grund under forudsætning af, at der er ledige pladser og godkendt jvf. §3 stk 4.0. Båd nr. 2 kan til enhver tid kræves fjernet af bestyrelsen med en måneds varsel.

13.0

Såfremt en båd har flere ejere, skal dette meddeles bestyrelsen. Medejere skal være B-medlemmer. Ændringer i ejerforholdet skal omgående meddeles bestyrelsen.

14.0

I tilfælde af et A-medlems død eller skilsmisse, kan ægtefælle/ samlever ifølge bådklubbens godkendte indmeldelsesblanket overtage dennes medlemskab med samme rettigheder og forpligtelser. Eventuelle arvinger m.v. kan ved bestyrelsens godkendelse overtage medlemskabet.

§4   Optagelsesgebyr og kontingent

1.0

Generalforsamlingen fastsætter optagelsesgebyr og kontingent for de forskellige former for medlemskab. Et medlem, der har indbetalt optagelsesgebyr, kan frit overgå til anden form for medlemskab uden at skulle indbetale nyt optagelsesgebyr, såfremt betingelserne i §3 i øvrigt er opfyldt.

2.0

Kontingentet for A-medlemskab betales forud for tre måneder ad gangen og forfalder til betaling henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november (for at betalingen anses som rettidig skal den være indbetalt indenfor 5 hverdage efter forfaldsdato).

3.0

Bestyrelsen udsender opkrævning af kontingent senest 10 dage før forfaldsdato. Udsendelsen kan ske via brev eller via email til de medlemmer som har oplyst email-adresse til klubben. Alle indbetalinger kan kun ske elektronisk til Molens bank.

4.0

Såfremt betalingsfrist af kontingent eller andre ydelser ikke overholdes, fremsendes rykkerskrivelse med bøde på 200 kr. til omgående betaling. Såfremt der stadig ikke er betalt efter 14. dage mistes medlemskab og bådplads. Bestyrelsen kan fravige denne bestemmelse.

5.0

Et medlem, der bliver ekskluderet på grund af restance eller manglende ansvarsforsikring, kan kun genoptages som medlem såfremt nyt indskud bliver betalt og gæld eller forsikringsforhold bragt i orden. Bestyrelsen skal dog godkende genoptagelsen.

6.0

Kontingentet for B-medlemskab betales en gang årligt pr 1. februar. B-medlemmer som optages midt i regnskabsåret betaler ved optagelsen kontingent frem til 1. februar.

7.0

Såfremt et medlem i forbindelse med køb af ny båd i en kortere periode har 2 både i klubben, skal vedkommende efter 14 dage betale gæsteleje månedsvis forud for båd 2.

8.0

A-medlemmer, som overgår til B-medlemskab, kan på et senere tidspunkt overgå til A-medlemskab igen uden indbetaling af nyt indskud, såfremt der ikke har været ophold i medlemskabet.

§5   Ophør af medlemskab

1.0

Udmeldelse af klubben sker ved skriftlig henvendelse til Bestyrelsen med 3 måneders varsel og med virkning fra den første i en måned. I denne periode har medlemmet sædvanlige rettigheder og pligter.

  

3.0

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben, hvis:

 1. Medlemmets kontingent eller andre ydelser til klubben ikke er betalt efter vedtægterne.

 2. Hvis medlemmet modarbejder klubbens formål, vedtægter eller regler.

4.0

Eksklusion af et medlem kræver tilslutning fra en samlet bestyrelse.

5.0

Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af et medlem, skal medlemmet have lejlighed til at fremføre sin sag på et bestyrelsesmøde.

6.0

Det berørte medlem kan indenfor en måned efter bestyrelsens beslutning om eksklusion skriftligt begære beslutningen behandlet på førstkommende generalforsamling. Dette suspenderer eksklusionen frem til generalforsamlingen. Eksklusionen skal i givet fald optages som særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Dette har ikke opsættende virkning på medlemmets pligter og rettigheder - herunder betaling af kontingent og andre ydelser til klubben. Dersom disse ikke betales, har begæringen ikke opsættende virkning på eksklusionen. Et medlem, der bliver ekskluderet efter §4 stk. 5.0 kan ikke indbringe eksklusionen for en generalforsamling.

7.0

Generalforsamlingen kan ophæve eller stadfæste bestyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem med 2/3 dels flertal at de afgivne stemmer, hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

8.0

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer skal omgående aflevere klubnøglerne til bestyrelsen.

9.0

Ekskluderede medlemmer samt udmeldte medlemmer med restance har ikke adgang til klubbens område.

10.0

Et medlem, der er blevet ekskluderet, har stadig pligt til at betale kontingent, hvis båden ikke bliver fjernet i henhold til den dato, der er blevet pålagt af bestyrelsen. Det er op til bestyrelsen efterfølgende at vurdere, om der skal indledes en inkassosag samt en eventuel fogedretssag for at kunne opkræve det skyldige beløb samt sørge for, at båden, som henligger ulovligt på pladsen, kan blive fjernet fra klubbens område. Bestyrelsen vil i denne sammenhæng også rydde et evt. loftsrum eller skur tilhørende det ekskluderede medlem. En evt. fogedretssag og/eller inkassosag indledes som følger:

 1. Der sendes en opkrævning til ejer, hvori man gør opmærksom på, at båden henligger ulovligt, og at det skyldige beløb inklusive eventuelle rykkere skal betales inden en fastsat dato. Fristen vil være min. 14 dage. Brevet sendes med afleveringsattest, så man har bevis for, at brevet er afleveret i modtagers postkasse.

 2. Første og anden rykker sendes med min. 14 dages mellemrum. I anden rykker gøres der opmærksom på, at der efter 2. rykkers frist på 14 dage indledes en fogedretssag og/eller en inkassosag for at indfri det skyldige beløb og/eller dække omkostninger i forbindelse med en fjernelse af båden fra klubbens område.

 3. Sagen sendes enten videre til et inkassofirma, hvor alle omkostninger for klubben i forbindelse med dette lægges oven i det i forvejen skyldige beløb, og/eller en fogedretssag indledes. Inden en fogedretssag indledes, indhentes en skriftlig vurdering af bådens værdi fra en bådsagkyndig og en vurdering fra en advokat på sagsomkostninger. Det ekskluderede medlems effekter fra loftsrum eller skur vil om muligt blive medregnet i bådsagkyndiges vurdering af bådens samlede værdi. Herefter indledes fogedretssag.

§6   Generalforsamlingen

1.0

Generalforsamlingen er indenfor vedtægternes bestemmelser den højeste myndighed i alle klubbens forhold.

2.0

Den ordinære generalforsamling afholdes i april.

3.0

Standerhejsning sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

4.0

Indkaldelse til generalforsamlingen samt bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden udsendes per brev eller e-mail senest 3 uger og en hverdag før generalforsamlingens afholdelse.

5.0

Bestyrelsens endelige forslag til dagsorden samt revideret driftsregnskab og status skal udsendes til alle medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.0

Forslag til punkter på dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen kan dog ved fuld enighed vælge at dispensere for denne frist og optage punkter til behandling på dagsordenen, såfremt det sker under godkendelse af dagsorden under pkt. 1 formalia. Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om opløsning af klubben er ikke omfattet af dispensationsmuligheden.

7.0

Restancefrie fremmødte A-medlemmer har tale og stemmeret på generalforsamlingen. Medejere og øvrige B-medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Andre med relation til klubben har som udgangspunkt taleret, men kan afvises af dirigenten. Såfremt et A-medlem eller dennes ægtefælle/samlever ikke kan give personligt fremmøde, kan stemmeret overdrages ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen, et andet A-medlem, medejer eller et B-medlem. Fuldmagter sendt via email accepteres. Et medlem kan max. medbringe een fuldmagt - og dermed have 2 stemmer. Dirigenten modtager og godkender eventuelle skriftlige fuldmagter under pkt. 1 formalia.

8.0

Alle restancefrie A-medlemmer der har været medlem i mere end 6 måneder, er valgbare til bestyrelse og revisorer. Valgbare er også ægtefæller, samlevere og medejere (B-medlem) der er påskrevet indmeldelsesblanketten. Ægtefæller, samlever eller medejere er kun valgbare hvis de har været noteret på indmeldelsesblanketten i mere end 6 måneder. Dersom et A-medlem og en ægtefælle, samlever og medejere fra samme båd begge ønsker at stille op til valg, er kun A-medlemmet valgbart. Såfremt A-medlemmet udmelder sig af klubben, udtræder evt. indvalgt ægtefælle, samlever eller medejer ved førstkommende bestyrelsesmøde. Valgbare medlemmer som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved at indgive en skriftlig opstilling. Til udvalg kan alle med tilknytning til MOLEN vælges.

9.0

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmetællere, konstatering af generalforsamlingens lovlighed, konstatering af skriftlige fuldmagter samt godkendelse af dagsorden.

 2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af driftsregnskab, status og budget.

 4. Valg til bestyrelsen: Formand, sekretær og en suppleant vælges i ulige år. Næstformand, kasserer, pladsmand og en suppleant vælges i lige år.

 5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 6. Valg til udvalg, herunder pladsudvalget, sejladsudvalget og husudvalget.

 7. Indkomne forslag.

 8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og medlemskontingent.

 9. Eventuelt.

10.0

Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

11.0

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om de punkter som ønskes behandlet. I så fald skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

12.0

Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling gælder de i § 7 pkt. 4-6 fastsatte bestemmelser for indkaldelsesfrister.

13.0

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen. Dirigenten behøver ikke være medlem af Molen.

14.0

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog fra de i vedtægterne nævnte undtagelser.

15.0

Dirigenten fastsætter afstemningsmåde. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt et stemmeberettiget medlem kræver det.

16.0

Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.

17.0

Generalforsamlingen vælger en referent, som indfører generalforsamlingens beslutninger i klubbens protokol. Referenten tager referat af generalforsamlingens forhandlinger i det omfang dirigenten bestemmer. Referatet udsendes senest 6 uger efter generalforsamlingen.

§7   Bestyrelsen

1.0

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og øverste myndighed mellem generalforsamlinger og repræsenterer klubben i alle forhold.

2.0

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en pladsmand og to suppleanter. Alle vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

3.0

Bestyrelsen udarbejder ordensreglement for benyttelse af plads, bro og værksted. Bestyrelsen udarbejder i samråd med husudvalget ordensreglement for benyttelse af klubhuset og fastsætter ydelser for nøgler, stander og lignende.

4.0

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

5.0

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.0

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er tilstede.

7.0

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

8.0

Der føres protokol over bestyrelsens handlinger.

9.0

Bestyrelsen afholder møde når det skønnes nødvendigt. Mødedatoer bekendtgøres ved opslag i klubhuset.

10.0

Klubben tegnes af formanden.

11.0

Ved økonomiske dispositioner har formand og kasserer, uafhængig af hinanden adgang til klubbens midler. I alle væsentlige sager der vedrører køb, salg af klubbens ejendom eller løsøre, tegnes klubben af mindst formand, næstformand og kasserer i forening.

§8   Forretningsudvalg

1.0

Dersom der ikke kan vælges en egentlig bestyrelse på generalforsamlingen vælges i stedet et forretningsudvalg på minimum 3 personer.

2.0

De tre personer varetager følgende poster: formand, kasserer og sekretær.

3.0

Forretningsudvalget har beføjelser til at varetage klubbens nødtørftige drift, såsom udsendelse af kontingentopkrævninger, regninger, betaling af havneafgift med videre.

4.0

Forretningsudvalget tegner klubben udadtil.

5.0

Forretningsudvalget skal indkalde til ordinær generalforsamling efter samme principper, som hvis der havde været tale om en bestyrelse.

6.0

Forretningsudvalget har beføjelser til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§9   Regnskab

1.0

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

2.0

Bestyrelsen afgiver inden den 14. februar driftsregnskab for det foregående år samt status til klubbens kritiske revisorer, som gennemgår driftsregnskabet og påser at beholdningerne er tilstede.

3.0

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling i april til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning.

4.0

Revisoreren har til enhver tid adgang til at efterse og gennemgå klubbens regnskab og beholdninger.

5.0

Bestyrelsen udsender en orientering om klubbens økonomi til medlemmerne i november.

§10   Vedtægtsændringer

1.0

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

2.0

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af for få fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved behandlingen af forslag til vedtægtsændringer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter bestemmelserne i § 7.

3.0

Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på den ekstraordinære generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§11   Klubbens opløsning eller fusion

1.0

Bestemmelse om Molen's opløsning eller fusion kan kun vedtages på en lovligt varslet ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

2.0

For at kunne beslutte Molen's opløsning eller fusion kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget.

3.0

Opnås et 75% flertal for opløsning eller fusion af Molen på en generalforsamling, som imidlertid ikke er beslutningsdygtig på grund af for få fremmødte medlemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling efter bestemmelserne i § 7, hvor beslutning om opløsning eller fusion af klubben kan træffes, såfremt 75% af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

4.0

Ved fusion overgår Molen's aktive, passiver og eventuelle øvrige forpligtelser til det nye fællesskab. Det pålægges den nye organisation at indkalde til generalforsamling hurtigst muligt.

5.0

Ved opløsning skal Molen's midler anvendes til fremme af den danske søsport efter den ekstraordinære generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

GENERELT:

 • Alle medlemmer har pligt til at holde orden i klubhuset.
 • Hunde har ikke adgang til køkkenet. Ejeren har pligt til at sikre sig at hunden ikke er til gene for andre (angst og allergi).
 • Rygning er ikke tilladt i klubhuset.
 • Port og låge skal låses, selvom du er i klubben.
 • Ekskluderede medlemmer samt udmeldte medlemmer med restance har ikke adgang til klubben.
 • Alle medlemmer deltager i klubbens to årlige arbejdsdage (forår / efterår).
 • Ved lån af klubhuset til arrangementer skal bestyrelsen spørges forud for arrangementet. Klubhuset skal efterfølgende rengøres grundigt.

 

BRO:

 • Både må ikke være tilsluttet landstrøm uden opsyn.
 • Stik og elkabler skal være godkendt til udendørs brug (inklusiv jordforbindelse).
 • Der skal være påsat fortøjningsfjedre (’kødben’) på forfortøjninger.
 • Ved fortøjning skal båden være forsvarligt affendret.
 • Bådene skal fortøjes til pælene, ikke til krogene. Krogene er beregnet til at hænge agterfortøjninger efter afsejling.
 • Slingretov skal være løsthængende, og afmonteres i vinterhalvåret.
 • Bådejere har pligt til selv at tilse deres både i dårligt vejr.
 • Vi opfordrer til, at børn benytter redningsvest ved ophold på broen (forældrenes ansvar).
 • Fortøjning ved proviantkajen er kun tilladt i forbindelse med af-og pålæsning, reparationer, rigning og afrigning. Såfremt man har behov for at fortøjre ved proviantkajen i længere tid og båden forlades skal bestyrelsen / pladsmand kontaktes.
 • Der opfordres til, at man gør sig bekendt med benyttelsen af redningsudstyr (brandslukkere, redningskrans, hjertestarter m.v.) Hjertestarter findes i skuret i forlængelse af mastereolen.

 

PLADS:

 • Brændstof og andre brændbare væsker må ikke henstilles på pladsen eller opbevares i skur eller loftsrum.
 • Bådejere har også i vinterperioden pligt til selv at tilse deres både på pladsen.
 • Både må ikke være tilsluttet landstrøm uden opsyn.
 • Stik og elkabler skal være godkendt til udendørs brug (inklusiv jordforbindelse).
 • Bruger man bådtelt, skal dette være godkendt af pladsmand/bestyrelse.
 • Det henstilles at man gør sig bekendt med glædende lovgivning og regler for håndtering af sundheds- og miljøskadelige materialer (Se sikkerhedsregler).
 • Bådestativer skal have ejers navn påført.
 • I sommerhalvåret skal alle til stativet hørende ejendele samles indenfor stativets afgrænsning.
 • Ved henvendelse til bestyrelsen kan A-medlemmer ansøge om materialeskur på pladsen. Ventelisten administreres af pladsudvalget.

 

VÆRKSTED:

 • Opladning af batterier må kun foregå under opsyn.
 • Brændstof og andre brændbare væsker må ikke opbevares i værkstedet.
 • Værktøj m.m. lægges på plads efter brug, og værkstedet efterlades rengjort.
 • Værkstedsstøvsuger må kun anvendes indendørs.
 • Opbevaring er ikke tilladt. Længerevarende reparation af drev og motorer skal aftales med pladsmand / bestyrelsen.
 • Umærkede materialer betragtes som fælles.
 • For arbejde med kemikalier og giftigt støv, se sikkerhed- og miljøregler:

 

SIKKERHED OG MILJØ:
Gældende miljøkrav og -lovgivning skal overholdes.
Motorkonserverings væsker skal opsamles og på rette vis deponeres inden søsætning. Se mere om fakta om konserveringsvæsker her: https://dansksejlunion.dk/viden-og-vedligeholdelse/baadens-motor/vinterkonservering-af-indenbordsmotor
Kun kemi med MAL kode 2 eller derunder må anvendes i værkstedet. Ved arbejde med kemi anbefales det at anvende værnemidler. Jf. arbejdstilsynets bekendtgørelse:
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-kodenummererede-produkter-302-sam/bilag-2/skema-2-3/
Ved brug af larmende maskiner (over 80db) skal andre i værkstedet varsles.
Der må ikke slibes i biocidholdig maling på værkstedet eller indendørs i klubben. Ved giftigt støv fra bundmaling skal godkendt støvsuger anvendes - også udendørs.
Sliber eller skraber man giftig bundmaling skal der opsamles vha en presenning under. Der henvises til Dansk Sejlunions forskrifter for håndtering af bundmaling.
https://mst.dk/media/90310/Redeg%C3%B8relse%20om%20milj%C3%B8rigtig%20fjernelse%20og%20slibning%20af%20bundmaling%20.pdf
Efter brug af linolie skal klude bortskaffes i dertil indrettet metal kasse med påskriften ‘Linolieklude’. Kassen findes på værkstedet. Klude med linolie må ikke opbevares på anden vis eller smides i affaldscontainer da de kan forårsage brand.
Kemikalier som opbevares på loftrummet med MAL-kode over 2 skal opbevares i en ekstra tætlukkende plastpose for at hindre giftdampe i værksted og klubhus.
Overskrides reglerne kan der pålægges bøde,og i yderste konsekvens kan medlemmet ekskluderes.
Brug af egne og klubbens værktøj og maskiner er på eget ansvar. Klubben har intet ansvar for værktøj og maskiners sikkerhedstilstand.

 

Er man i tvivl om noget i ordensregler eller vedtægter er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Prisblad

Kontingenter

Kontingent for A-medlemmer pr. kvartal

Kr. 1.800.-

Kontingent for B-medlemmer pr. år

Kr. 800.-

Kontingent for Gæstemedlemmer pr. kvartal

Kr. 2.700.-

Kontingent for skur pr. kvartal

Kr. 75.-

Kontingent for Æres-B-medlemmer

Kr. 0.-

Indskud og deposita

Indskud for nye A-medlemmer (tilbagebetales ikke)

Kr. 5.000.-

Depositum for nye A-medlemmer (tilbagebetales)

Kr. 1.800.-

Depositum for udlevering af nøgle (tilbagebetales)

Kr. 200.-

Depositum for nye Gæstemedlemmer (tilbagebetales)

Kr. 1.800.-

Leje og gebyrer

Frihavnsgebyr pr. dag (alt inklusive)

Kr. 25.-

Medlemmers leje af klubhus pr. dag

Kr. 600.-

Gebyrer og bøder

Rykkergebyr ved manglende kontingentbetaling

Kr. 200.-

Bøde for manglende rengøring

Kr. 500.-

Bøde for manglende forevisning af gyldig forsikring

Kr. 500.-

Bøde for manglende afholdelse af nattevagt

Kr. 500.-

Bøde for manglende deltagelse i arbejdsdag

Kr. 500.-